Πέμπτη 28 Μάιος 2020

Ταυτοποίηση Χρηστών (login)

Οι χρήστες του ΚΥΠΕΣ έχουν πρόσβαση είτε σε συστήματα Windows είτε σε συστήματα Linux. Παρακάτω δίνονται οδηγίες εισόδου και εξόδου των χρηστών σε κάθε σύστημα.

· Συστήματα Windows
Για την είσοδο του χρήστη στο δίκτυο του ΚΥΠΕΣ αρκεί σε ένα υπολογιστή να πατήσει ταυτόχρονα Ctrl-Alt-Delete. Κατόπιν δίνει το Όνομα Χρήστη (user name) όπως του έχει δοθεί κατά την εγγραφή του στο Τμήμα (π.χ. ece-1234) και τον κωδικό πρόσβασης (password) ο οποίος δεν φαίνεται κατά την πληκτρολόγηση για λόγους ασφαλείας. Αν τα παραπάνω δοθούν σωστά, ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στον υπολογιστή και κατά συνέπεια στο δίκτυο του ΚΥΠΕΣ.

Για την έξοδο από τον υπολογιστή, αρκεί ο χρήστης να πατήσει το μενού Έναρξη (Start), και επιλέγει το Αποσύνδεση "όνομα χρήστη" (Logoff "user")όπου "όνομα χρήστη" είναι το όνομα χρήστη με το οποίο ο χρήστη μπήκε στον υπολογιστή.

· Συστήματα Linux
Για την είσοδο του χρήστη στους υπολογιστές με ΛΣ Linux, ο χρήστης θα πρέπει στους υπολογιστές αυτούς να πληκτρολογήσει τα username και password που του έχουν δοθεί από το Κέντρο Δικτύων του ΠΠ (αυτούς που χρησιμοποιεί στην υπηρεσία e-class)