Σάββατο 13 Απρίλιος 2024

Το ΚΥΠΕΣ

Τα πληροφοριακά συστήματα αποτελούν βασικό συστατικό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ειδικά σε ένα Τμήμα που απευθύνεται στην ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων και στηρίζεται στην εκτεταμένη χρήση τους. Η δημιουργία κατάλληλων δομών για την σχεδίαση, ανάπτυξη, οργάνωση και διαχείριση υπολογιστικών και πληροφοριακών πόρων συντελεί στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας και αποτελεί την κατάλληλη υποδομή για την εφαρμογή νέων τρόπων διδασκαλίας και παροχής γνώσης.

Στόχος του Κέντρου Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστημάτων (ΚΥΠΕΣ) είναι η ανάπτυξη μιας κεντρικής δομής υποστήριξης των Υπολογιστικών, Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών συστημάτων του Τμήματος ΗΜ&ΤΥ, συμπεριλαμβανομένου και του Υπολογιστικού Κέντρου. Το προσωπικό του ΚΥΠΕΣ σχεδιάζει, οργανώνει και συντονίζει τα συστήματα αυτά, υπό την επίβλεψη και σε συνεργασία με τον Διευθυντή και την Επιτροπή του ΚΥΠΕΣ, και συμβάλλει στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας υποστηρίζοντας τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος.

Το ΚΥΠΕΣ είναι διαθέσιμο στους χρήστες από Δευτέρα έως Πέμπτη από 08:30 έως 20:30 και την Παρασκευή από 08:30 έως 17:00.

Ανακοινώσεις